91A-6347-K Rear Crankshaft Rope Seal Kit (1939-53 V8)